• ห้องปฏิบัติการในกลุ่มความร้อน
  • ห้องปฏิบัติการในกลุ่มโลหะวิทยา
  • ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม
  • ห้องปฏิบัติการในกลุ่มการทดสอบวัสดุ
  • ห้องปฏิบัติการในกลุ่มกลศาสตร์ของไหล
  • ห้องปฏิบัติการในกลุ่มวิศวกรรมยานยนต์
  • ห้องปฏิบัติการในกลุ่มกลศาสตร์วิศวกรรม
  • ห้องปฏิบัติการในกลุ่ม Mechatronic and Controls
  • ห้องปฏิบัติการในกลุ่มระบบทำความเย็นและปรับอากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *