ข่าวประชาสัมพันธ์ (สาขาวิศวกรรมการพิมพ์)

สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม

เป็น สถาบันการศึกษาภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยสยาม มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศและความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมการพิมพ์ โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาทั้งในห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ และส่งนักศึกษาเข้าเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ ทำให้มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ/ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งเข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยน แปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
  ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาด้านช่างอุตสาหกรรมทั้งหมด (*กรณีที่คุณวุฒิหรือประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอาจเทียบคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อได้ ตามแนวทางของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์
  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 ) สายวิทยาศาสตร์หรือประกาศนียบัตร (ปวช.)
  สาขาช่างอุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสาขาที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ

วันและเวลาเรียน

 • หลัก สูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) (2 ปี) เรียนจันทร์ – ศุกร์ (ขึ้นอยู่กับการจัดตารางสอน) ในเวลาตอนเย็น ตั้งแต่ 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ทั้งวัน นักศึกษาสามารถทำงานในตอนกลางวันได้ตามปกติและตอนเย็นมาเรียน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (4 ปี) เรียนจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาปกติ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น.

การเรียนการสอนของสถาบันฯ

 • ใช้ กระบวนการสอนแบบ Problem-Based Learning ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริงและแก้ไขปัญหาจริง ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
 • ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในลักษณะของสหกิจศึกษา
 • เป็นการประยุกต์หลักการด้านวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าสู่แนวปฏิบัติด้านวิศวกรรมการพิมพ์
 • เป็น หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกัน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่มีแนวทางในการจัดการศึกษาดัง กล่าว ซึ่งทำให้หลังจากจบการศึกษาบัณฑิตมีโอกาสได้รับงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์
 • เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวที่ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากฝ่ายผลิตของผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ทุกฉบับในเมืองไทย
 • เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านการฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับด้านทฤษฎี

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพและการศึกษาต่อ
ผู้ สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนมากกว่า 5000 แห่งทั่วประเทศ ในตำแหน่งวิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักร ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิต เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ เป็นต้น หรือแม้กระทั่งการประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นเจ้าของกิจการเอง และนอกจากนี้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญา ตรี ในสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**หมาย เหตุ ทางสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ เน้นการเรียนแบบฝึกปฏิบัติจากเครื่องพิมพ์และเครื่องมือจริง ทำให้บัณฑิตมีทักษะสามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างสูง และนอกจากนี้สถาบันฯ ยังมี “ทุนการศึกษาเรียนฟรี” ทั้งหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (2 ปี) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย

ติดต่อ: สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร./โทรสาร. 02-457-0068 ต่อ 5377

เครื่องพิมพ์หนังสือพิมพ์ UNIMAN 2/2 มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
ได้รับการสนับสนุนจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ติดตั้งอยู่ที่สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม

Scroll to Top