พันธกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ   เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ผลิตงานวิจัยมุ่งสู่ความเป็นสากล มีผลงานทางวิชาการ และบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง มีจิตสำนึกอันดีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

ปรัชญา ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

ปณิธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมชั้นนำในระดับสากล โดยการค้นหารวบรวม คัดเลือกความรู้และเทคโนโลยีที่สำคัญ มีต้นทุนเหมาะสม นำมาประยุกต์ใช้งานได้เอง และมีประโยชน์แก่ประเทศทั้งปัจจุบันรวมถึงในอนาคต โดยนำมาทดสอบ ปรับปรุงการใช้งาน และพัฒนาเป็นต้นแบบแล้วจึงนำมาถ่ายทอดแก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อใช้ในการผลิตบัณฑิต และงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถสรุปด้วยคำภาษาอังกฤษว่า FIT TO USE (Figure out Important Technologies, Transfer to Overall, Under Sufficiency Economy)

สมัครเรียน วันนี้

มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนุก รู้จริง และทำงานได้จริง เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง

Scroll to Top