NEWS & ACTIVITIES

ข่าวสาร และกิจกรรม

พันธกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ผลิตงานวิจัยมุ่งสู่ความเป็นสากล มีผลงานทางวิชาการ และบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง มีจิตสำนึกอันดีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

ปณิธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมชั้นนำในระดับสากล โดยการค้นหารวบรวม คัดเลือกความรู้และเทคโนโลยีที่สำคัญ มีต้นทุนเหมาะสม นำมาประยุกต์ใช้งานได้เอง และมีประโยชน์แก่ประเทศทั้งปัจจุบันรวมถึงในอนาคต โดยนำมาทดสอบ ปรับปรุงการใช้งาน และพัฒนาเป็นต้นแบบแล้วจึงนำมาถ่ายทอดแก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อใช้ในการผลิตบัณฑิต และงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถสรุปด้วยคำภาษาอังกฤษว่า FIT TO USE (Figure out Important Technologies, Transfer to Overall, Under Sufficiency Economy)