โครงสร้างการบริหาร

 • คณบดี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวุฏฐ์ วรสุมันต์
 • รองคณบดี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
 • ที่ปรึกษา
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
  • พล.ท ดร.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *