โครงสร้างการบริหาร

คณบดี
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์

รองคณบดี
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ไตรทศ ขําสุวรรณ

ที่ปรึกษา
– ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
– รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
– พล.ท ดร.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวุฏฐ์ วรสุมันต์

Scroll to Top