อาจารย์ประจำหลักสูตร

อส.บ. เครื่องกล
  • อาจารย์เฉลิมโรจน์ เลิศบริรักษ์กูล
วศ.บ. ไฟฟ้า อส.บ. ไฟฟ้า วศ.บ. คอมพิวเตอร์ วศ.บ. โยธา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ มงคลสังข์

วศ.บ. ยานยนต์

  • อาทร ไทยเจริญ
  • อาจารย์ชัชวาลย์ อ่วมทับ
อส.บ. ยานยนต์ อส.บ. การพิมพ์
  • อาจารย์บรรเจิด บุญจูง
  • ดร. อารีรัตน์ ปฐมชัยวาลย์
  • อาจารย์สามารถ ใจซื่อ
  • อาจารย์อนันต์ เขมพานิชย์กุล
  • อาจารย์พิทักษ์พงษ์ บุญประสม
Scroll to Top