ดร.ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล


ดร.ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล
ชื่อ ฐกลพัศ
นามสกุล เจนจิวัฒนกุล
ที่อยู่ 10/342 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ ฯ 10160
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : thakonlaphat.jen@siam.edu
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รายวิชาที่สอน
1. วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering)
2. วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering)
3. การออกแบบพื้นผิว (Pavement Design)
4. กลศาสตร์วิศวกรรม ( Engineering Mechanics)
5. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Material Laboratory)
6. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง (Asphalt Laboratory)

ประสบการณ์ทำงานสายอาชีพด้านวิศวกรรมโยธา
พ.ศ.2540-2542
วิศวกรประจำโครงการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ประสานงานโครงการขนาดใหญ่เฟส 3 และเฟส 4 เพื่อให้ข้อคิดเห็นทางด้านเทคนิคแก่ สจร. (ปัจจุบันเป็น สนข.) รับผิดชอบการติดตามความก้าวหน้าของโครงการขนส่งขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการดังกล่าว และเตรียมรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

พ.ศ.2544-2548
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด รับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจโครงการด้านพลังงาน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง โครงการด้านโรงงานอุตสาหกรรม ประสานงานกับผู้รับเหมา ผู้ผลิต และลูกค้าให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พ.ศ.2548-2552
วิศวกรอาวุโสด้านวิศวกรรมจราจรและวางแผนระบบขนส่ง บริษัท ซิสตร้าเอ็มวีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนงานโครงการด้านการจราจรและระบบขนส่งทั้งในและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรของการพัฒนาโครงการการศึกษาการเข้าออกโครงการและการจัดระบบการจราจรภายในโครงการ รวมถึงระบบที่จอดรถ เครื่องหมาย และป้ายจราจร

ประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการการสอน
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
D.Eng. (Transportation Engineering) Nagaoka University of Technology, 2013

ปริญญาโท
M.Eng. (Infrastructure Engineering), Asian Institute of Technology, 2001

ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
B.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkoorn University, 1997

มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 2536

ประถมศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 2531

ผลงานทางวิชาการ
รายการบทความวารสารต่างประเทศ

  1. T. Jenjiwattanakul, K. Sano, and H. Nishiuchi, “Capacity of U-turn Junction at Midblock Median Opening on Urban Arterial Based on Balancing Volume-to-capacity Ratio”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 10, pp. xx-xx, 2013. (will be published in Dec 2013)
  2. T. Jenjiwattanakul and K. Sano, “Effect of Police Control on U-turn Saturation Flow at Different Median Widths” Proceedings of the 46th Infrastructure Planning and Management Conference. Saitama: Japan Society of Civil Engineers, 2012.
  3. T. Jenjiwattanakul and K. Sano, “Gap Acceptance Decision Model for U-turn Movement at Midblock Median Opening” Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. D3 (Infrastructure Planning and Management), Vol. 68, No. 5, pp. 765-771, 2012.
  4. T. Jenjiwattanakul and K. Sano, “Effect of Waiting Time on the Gap Acceptance Behavior of U-turning Vehicles at Midblock Median Openings”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 9, pp. 1601-1613, 2011.
  5. T. Jenjiwattanakul and K. Sano, “Pavement Thickness Design Thresholds of Having Doweled Joints and Concrete Shoulders” Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 8, 2011.
  6. J. Pitaksringkarn and T. Jenjiwattanakul, “An Innovative Design Concept for Traffic Operation Improvements at A Single-Point Urban Interchange”, Proceedings of The 13th ISSOT Conference, Chiba, Japan, 2007.

รายการบทความวารสารในประเทศ

  1. ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล และบุตรลักษ์ ปลื้มจิตต์ “กรอบการดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านจราจรของการพัฒนาโครงการเอกสารประกอบการประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2552
Scroll to Top