นางปิยะพร สีมา


นางปิยะพร สีมา
ชื่อ ปิยะพร
นามสกุล สีมา
ที่อยู่
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 10160
โทร 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : piyaporn.see@siam.edu
ตำแหน่ง เลขานุการประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
B.A. (General Management) Bansomdejchaopraya Rajabhat Institute

Scroll to Top