บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ชาลินี แก้วสุขใส                    ตำแหน่ง   เลขานุการสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  chalinee.kae@siam.edu
 • มณีรัตน์ มูลละม่อม                ตำแหน่ง   เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์
  maneerat.mul@siam.edu
 • นันทนิษฎ์ พุฒทอง                ตำแหน่ง   เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์                                                               
  nantanit.put@siam.edu
 • ปิยะพร สีมา                           ตำแหน่ง   เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์
  piyaporn.see@siam.edu
 • วิภาพร เผ่าโหมด                  ตำแหน่ง   เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และภาควิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน                            
  wiphapron.pha@siam.edu                   
 • ประสงค์  ทิมเจริญ                  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าประจำสโตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ชูชาติ  เส้งเอียด                     ตำแหน่ง   เจ้าหน้าประจำสโตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อดุลย์  ประชุมพล                   ตำแหน่ง   เจ้าหน้าประจำสโตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน