• หัวหน้าภาควิชา

ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์

  • ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

อ.ตะวัน  ภูรัต

อ.ขวัญชัย กังเจริญ

  • อาจารย์ประจำภาควิชา

พต.ดร.นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน

อ.นลินรัตน์  วิศวกิตติ

อ.ภูสิษฐ์ วงศ์เจตจันทร์

อ.สรายุทธ  อินทรเสมา

อ.สุเทพ  ทัพธวัช

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

คุณวิภาพร  เผ่าโหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *