ประวัติวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นภาควิชาในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรีหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 3 ปีเทียบโอนภาคปกติ ได้ใบรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การ รับรองคุณวุฒิของผู้ที่เรียนจบว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับผู้ที่จบจาก สถาบันของรัฐทุกประการ รับรองรอบล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 และหลักสูตรยังได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2555 สามารถยื่นขอสอบใบรับรองการประกอบอาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรได้ (รับรองรอบล่าสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2555)

ปรัชญา
ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน

ปณิธาน
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมโยธาที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะในวิชาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ


วิสัยทัศน์

บัณฑิตวิศวกรรมโยธาสามารถแข่งขันได้ ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมงานวิจัย ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม  และรู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิต ทางด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความรู้  มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนางานวิชาการ  และการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

วัตถุประสงค์
ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ คือ
1. ให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ
2. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์แห่งวิศวกรรมเป็นไปตามหลักสูตร
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายในการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ค้นคว้าหาความรู้ที่ไม่มีขอบเขตจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
5. มีความสามารถที่จะพัฒนางานได้โดยใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้ว อีกทั้งพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมและใหม่เพิ่มเติม
นำไปสู่การแก้ปัญหาได้เหมาะสม
6. มีคุณลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีวินัยในกรอบของสังคมควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม และรู้รักษ์ศิลป-
วัฒนธรรม
7. ในส่วนของภาควิชาจะเพิ่มเติมให้บริการในรูปแบบของการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  อีกทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน สนับสนุน เผยแพร่ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้แก่นักศึกษาและชุมชน

Scroll to Top