ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ เกียรติประวัติ ผลงานดีเด่น         รางวัลที่ได้รับ
  • พ.ศ. 2555 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน Thailand Humanoid Robot Soccer Championship 2012 จัดโดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, NECTEC และบ.ซีเกต เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด
  • พ.ศ. 2555 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล The Best Creativity จากการแข่งขัน Thailand Robot@Home Championship 2011 จัดโดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย, SCG และมหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2555 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Student Formular, TSAE Auto Challenge 2011-2012 จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย
  • พ.ศ. 2542 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเทคนิคสร้างสรรค์ ในโครงงานแข่งขัน หุ่นยนต์ Robot Fighter ครั้งที่ 3 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • พ.ศ. 2541 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเทคนิคยอดเยี่ยม ในโครงงานแข่งขัน หุ่นยนต์ Robot Fighter ครั้งที่ 2 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล C&C Award 1996 จากการประกวดโครงงานดีเด่นที่ โรงแรม Central Plaza จัดโดย บริษัท IT Trade จำกัด
  • พ.ศ. 2539 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชมเชยด้านสิ่งประดิษฐ์ยอดเยื่ยมโครงงาน รถไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก จากสภาวิจัยแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2531 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทำงานวิจัยเรื่อง “รถลุยน้ำ”
  • พ.ศ. 2530 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Scroll to Top