ผศ.ดร. พีรวัฒน์ ปลาเงิน


ผศ.ดร. พีรวัฒน์ ปลาเงิน
ชื่อ พีรวัฒน์
นามสกุล ปลาเงิน
ที่อยู่
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : pheerawat.pla@siam.edu
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Educational Background
D.Eng (Water Engineering and Management), Asian Institute of Technology (AIT)
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) , มหาวิทยาลัยสยาม

Selected Publications:

 1. Plangoen, P. and Babel, M.S. (2014). Projected rainfall erosivity changes under future climate in the Upper Nan River Basin. Journal of Earth Science & Climatic Change. Vol.5 :10. Published: OMICS Group, Impact factor : 1.69* , Index Copernicus Value : 6.07 (2014), Published online 10 December 2014. doi:10.4172/2157-7617.1000242 
 2. Plangoen, P., Babel, M.S., Clemente, R.S., Shrestha, S. and Tripathi, N. (2013). Simulating the impacts of future land use and climate change on soil erosion and deposition in the Mae Nam Nan Sub-Catchment. Sustainability. 5(7): 3244-3274. Publisher: MDPI, Impact factor: 1.07 (2013), Published online 31 July 2013. doi:10.3390/su5083244 
 3. Plangoen, P., Babel, M.S., and Clemente, R.S., and Shrestha, S. (2013). The impacts of land use and climate change on soil erosion risk in the Mae Nam Nan Sub-Catchment, Thailand, The 12th International Symposium on River Sedimentation (ISRS2013). Kyoto, JAPAN. Publisher: Taylor & Francis, pp. 2075-2083. 
 4. Plangoen, P. and Clemente, R.S. (2012). Estimation of rainfall erosivity under climate change in the Upper Nan Watershed, Thailand, The 10th International Symposium On Southeast Asian Water Environment. Hanoi, VIETNAM. pp. 56-64. 
 5. Plangoen, P., Clemente, R.S. and Babel, M.S. (2012). Spatial analysis of potential soil erosion risk in the Mae Nam Nan Sub-Catchment, Thailand, The International Conference on Water Resources (ICWR 2012) in Conjunction with 20th UNESCO-IHP Regional Steering Committee Meeting for Southeast Asia and the Pacific. Langkawi, MALAYSIA. pp. 156-161.


Ongoing Project :

Completed Projects:

 1. โครงการวิจัย “การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและภูมิอากาศต่อการชะล้างพังทลายของดินลุ่มน้ำยมตอนบน” (หัวหน้าโครงการ), 2556
  แหล่งทุนวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) RDG5640028 
 2. โครงการวิจัย “ประยุกต์ใช้น้ำยางพาราพัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง” (หัวหน้าโครงการ), 2556
  แหล่งทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) RDG5650078

 3. โครงการวิจัย การพัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้บำรุงรักษาคลองชลประทาน” (หัวหน้าโครงการ), 2556
  แหล่งทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) RDG5650079
   
 4. โครงการวิจัย “การวิเคราะห์ระบบนิเวศลุ่มน้ำโดยใช้เทคนิคทางสถิติหลายตัวแปร : กรณีศึกษาลุ่มน้ำลำตะคองและลุ่มน้ำพอง” (ผู้ร่วมวิจัย, 2556)
  แหล่งทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษา (สกอ.) 2557A17362009

 5. โครงการวิจัย การพัฒนามอร์ต้าผสมน้ำยางใช้เป็นตัวเชื่อมประสานรอยร้าวในคลองชลประทาน” (หัวหน้าโครงการ), 2554
  แหล่งทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) RDG5450054 
 6. โครงการวิจัย “การตรวจประเมินโรงโม่หินและเหมืองหินพื้นที่เขต จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลพบุรี (หัวหน้าโครงการ), 2550
  แหล่งทุนวิจัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. โครงการวิจัย “การตรวจประเมินโรงโม่หินและเหมืองหินพื้นที่เขต จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา(หัวหน้าโครงการ), 2550
  แหล่งทุนวิจัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. โครงการวิจัย “การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เขตบางแคและหนองแขม”(หัวหน้าโครงการ), 2549
  แหล่งทุนวิจัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 9. โครงการวิจัย “การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่เขตภาษีเจริญและบางกอกใหญ่”(หัวหน้าโครงการ), 2549
  แหล่งทุนวิจัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10. โครงการวิจัย การศึกษาการสูญเสียน้ำเนื่องจากการรั่วซึมในแบบจำลองคลองชลประทานที่มีส่วนผสมของน้ำยางพารา” (หัวหน้าโครงการย่อย), 2548
  แหล่งทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) RDG4850062

Teaching

153-321 อุทกวิทยา (Hydrology)
153-221 ปฏิบัติการชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory)
153-231 ชลศาสตร์ (Hydraulics)
153-421 วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulics Engineering)
153-327 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation Engineering)
153-491 โครงงานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Project)

Scroll to Top