ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ


ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
ชื่อ รัฐวุฒิ
นามสกุล รู้แทนคุณ
ที่อยู่ 62 ถ.สุขุมวิท ซอย ปุณณวิถี 101 แยก 33 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : rathavoot@gmail.com
ตำแหน่ง 1. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2. รองผู้อำนวยการสำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน

รายวิชา

 1. การบริหารโครงการ (Project Management)
 2. การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)
 3. การจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Management)
 4. คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรโยธา (Computer for Civil Engineering)
 5. ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
 6. เทคนิคและเครื่องมือก่อสร้าง (Construction Techniques)
 7. สัญญา กฎหมายของรายการประกอบแบบก่อสร้าง (Contract and Specification for Construction)
 8. วิธีการทางปริมาณสำหรับวิศวกรรมการบริหาร (Quantitative Techniques)
 9. ปฏิบัติการชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory)
 10. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Material Laboratory)
 11. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัสท์ (Asphalt Laboratory)
 12. วิศวกรรมธรณีวิทยา (Engineering Geology)

ประสบการณ์ทำงานสายอาชีพด้านวิศวกรรมโยธา
พ.ศ.2538-2539
วิศวกรโครงการ บริษัท นารายณ์พรอพเพอตี้ จำกัดควบคุมงานก่อสร้างอาคารเดอะพาร์คแลนด์คอนโดมิเนียม บางนา-ตราด กม.5

พ.ศ.2539-2540
วิศวกรโครงการ บริษัท บางกอก มาสเตอร์ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างโรงงานและบ้านพักอาศัยทั่วไป

พ.ศ.2540-2541
วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท วรมันต์ แอสโซสิเอทส์ คอนซัลแตนส์ จำกัด งานทางด้านบริหารโครงการก่อสร้างและออกแบบ

ประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการ

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

พ.ศ.2543
1. Lecturer Continuing Education Center สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
2. Computer Application for Project Management Course
3. ล่ามพิเศษทางเทคนิค นำวิศวกรจากต่างประเทศดูงานทางวิศวกรรมโยธา
4. Thai Language Teacher, Thai Conversation 1 Language Center สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
D.Eng. (Construction Engineering and Management) Asian Institute of Technology (AIT), 2005

ปริญญาโท
M.Eng. (Construction Engineering and Management) Asian Institute of Technology (AIT), 1998

ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538
B.Eng. (Civil Engineering) Kasetsart University, 1995

มัธยมศึกษา:
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท 2534
2. โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน 2532

ประถมศึกษา
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2529

ผลงานทางวิชาการ
รายการบทความวารสารต่างประเทศ

 1. Ruthankoon, R. and Ogunlana, S. O. 2003. Testing of Herzberg’s Motivation Theory in Construction Industry. Engineering Construction and Architectural Management. (ECAM).นำเสนอบทความนี้ที่การประชุมทางวิศวกรรมโยธาของสถาบัน NICMAR เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย
 2. Ikpo, J. I., Ogunlana, S. O., Ruthankoon, R. and AINA, O. 2004. Motivation of Maintenance Operatives Through Incentive Schemes. The International Journal of Construction Management. CRICM. Vol4. No.1.

รายการบทความวารสารในประเทศ

 1. Ruthankoon, R. and Ogunlana S.O. 2001. Motivation in Construction Industry. NCCE 7. Conference. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 7.
 2. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, 2545. การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการและควบคุมงานก่อสร้างในประเทศไทย. Engineering Siam University Journal. วารสารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. เล่มที่ 7. ปีที่ 4. 2545.
 3. Ruthankoon, R. 2004. A study of Factors for Good Interpersonal Relations of Construction of construction Sites Personnel and Effects of Good Relations on Personnel Performance. NCCE 9. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 9.
 4. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, 2542. การทำนายระยะเวลาโครงการโดยการวิเคราะห์แนวโน้มค่าดัชนีการปฏิบัติงาน. วารสารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ปีที่ 1. ฉบับที่ 2.
 5. ชูพันธ์ ศุภฐานันท์, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์. 2548. ดัชนีที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรออกแบบก่อสร้าง. Indicators for Success Factors of Construction Design Organizations. NCCE10. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 10 และบทความนี้ถูกตีพิมพ์ในโยธาสาร ฉบับ พ.ย.-ธ.ค. 2548.
 6. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. 2548. ส่วนประกอบที่สำคัญของซอฟแวร์ช่วยประมาณราคาก่อสร้าง. โยธาสาร. ปีที่ 17. ฉบับที่ 2. มี.ค.-เม.ย. 2548.

งานวิจัย

 1. ผู้ร่วมวิจัย. 2547. การใช้ก้อนแอสฟ้ลท์สำเร็จเพื่อป้องกันน้ำท่วม. ทุนวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC). (รายชื่อผู้วิจัย เชิดชนินทร์ หมดมลทิน / รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ / ศิริชัย ขำสุวรรณ).
 2. ผู้วิจัย. 2548. การพัฒนาอิฐดินซีเมนต์ผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ.ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชื่อโครงการ: กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กการประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง-ม.ส.(1) (Using Natural Rubber Latex for Application of constructuion-SU Small Project Group (1)) รหัสโครงการ: RDG4850062.
 3. ผู้วิจัย. 2545. การสำรวจใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการและควบคุมงานก่อสร้างในประเทศไทย. ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยาม.
 4. ผู้วิจัย. 2549. การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการก่อสร้างระยะไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต. ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยาม.
 5. ผู้ร่วมวิจัย. 2549. โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา. (จัดทำส่วนอุตสาหกรรมก่อสร้าง). สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). อยู่ในขั้นตอนการเสนอโครงการ
Scroll to Top