ผศ.ภาคภูมิ มงคลสังข์


ผศ.ภาคภูมิ มงคลสังข์
ชื่อ ภาคภูมิ
นามสกุล มงคลสังข์
ที่อยู่
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : phakphumm@yahoo.com
ตำแหน่ง

รายวิชา

1. กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
2. กำลังวัสดุ 1 (Strength of Material 1)
3. การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (Structural Analysis 1)
4. คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรโยธา (Computer for Civil Engineering)
5. เทคโนโลยีคอนกรีต (Concrete Technology)
6. ปฏิบัติการชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory)
7. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Material Laboratory)
8. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัสท์ (Asphalt Laboratory)
9. วิศวกรรมธรณีวิทยา (Engineering Geology)

ประสบการณ์ทำงานสายอาชีพด้านวิศวกรรมโยธา
พ.ศ.2540-2544
วิศวกรโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จันทร
ได้รับใบอนุญาประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกรโยธา (สย.) แห่งสภาวิศวกร

ประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการ
พ.ศ.2544-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543
M.Eng. (Structural Engineering) Thammasat University, 2000

ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสยาม 2541
B.Eng. (Civil Engineering) (1st Honor) Siam University, 1998

ผลงานทางวิชาการ
อบรมในหัวข้อ “การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมในหัวข้อ “การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2546 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี จัดโดยคณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ 2545-2546 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Scroll to Top