รายวิชา

ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
114-101 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)
123-101 เคมีทั่วไป 3(3-0-3)
123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-6)
124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-3)
124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-6)
125-201 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6)
วิชากลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาสุนทรีย์ศาสตร์และพลศึกษา 2(1-2-3)
รวม 21(16-13-42)
ภาคเรียนที่ 2
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6)
124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-6)
125-202 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
151-271 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
155-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6)
วิชากลุ่มมนุษย์ศาสคร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 21(19-5-39

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)
125-203 คณิตศาสตร์ 3 3(3-0-6)
151-202 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 2(0-6-4)
153-211 กำลังวัสดุ 1 3(3-0-6)
153-213 สำรวจ 1 3(2-3-6)
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 19(14-11-37)
ภาคเรียนที่ 2
114-202 ภาษาอังกฤษ 4 2(1-2-3)
125-301 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
153-212 ชลศาสตร์ 3(3-0-6)
153-224 สำรวจเส้นทาง 3(2-3-6)
153-231 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-2)
153-322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3(3-0-6)
153-232 การฝึกสำรวจภาคสนาม 1(0-80-0)
วิชากลุ่มภาษาไทย 3(2-2-5)
รวม 19(14-90-34)

ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
114-301 ภาษาอังกฤษ 5 2(1-4-3)
153-325 วัสดุวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-3-6)
153-321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3(3-0-6)
153-325 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-0)
153-326 อุทกวิทยา 3(3-0-6)
153-331 กำลังวัสดุ 2 3(3-0-6)
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
รวม 21(18-10-39)
ภาคเรียนที่ 2
114-302 ภาษาอังกฤษ 6 2(1-2-3)
153-328 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
153-332 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-2)
153-391 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6)
153-421 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-6)
153-422 วิชาต่างประเทศภาษาที่ 2 2(1-2-3)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(3-0-6)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(3-0-6)
รวม 21(17-10-38)
ภาคฤดูร้อน
วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
รวม 3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
153-323 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6)
153-431 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง 1(0-3-2)
153-425 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-6)
153-423 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)
153-424 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4(3-3-6)
153-427 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา 2(1-3-2)
153-329 การประมาณการและวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง 3(3-0-6)
153-493 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโยธา 1(0-45-6)
รวม 21(16-54-42)
ภาคเรียนที่ 2
153-492 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโยธา 5(5-36-6)
รวม 5(5-36-6)
Scroll to Top