วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิ (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนในแขนงวิชาดังนี้ Digital Systems Engineering, Software Engineering, Network Engineering และ Multimedia Engineering ได้ตามความสนใจ ภาควิชามีโครงการความร่วมมือกับบริษัท Sun Microsystems, Inc. ในโครงการ Sun Academic Initiative-SAI. และบริษัท Cisco Systems, Inc. ในโครงการ Cisco Networking Academy Program และบริษัท IBM Corporation ในการเป็น academic partner เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ให้สามารถทำงานเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น นักพัฒนาออกแบบวงจรคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบ และวิศวกรโครงข่าย