วิศวกรรมอุตสาหการ

รายละเอียดหลักสูตร

  • หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งมีหลักสูตรเป็นไปในแนวทางวิศวกรรมอุตสาหการโดยรวม พร้อมทั้งมีการแยกความชำนาญเฉพาะทางได้อีกสี่แขนง ประกอบด้วย แขนงเทคโนโลยีการพิมพ์ แขนงการจัดการอุตสาหกรรม แขนงวิศวกรรมเครื่องกลการผลิต และแขนงวิศวกรรมคุณภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ได้บัณฑิตเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาทั้งในห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ ส่งนักศึกษาเข้าเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ และมุ่งพัฒนาให้เป็นวิศวกรซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในสังคม