วิศวกรรมเครื่องกล

รายละเอียดหลักสูตร

  • หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ รวมทั้งศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นผู้มีความสามารถและมีทักษะในการประยุกต์องค์ความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานของศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
ทั้งในด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาและการวิจัยระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียน แขนงพลังงานและความร้อน แขนงควบคุมอัตโนมัติ หรือแขนงออกแบบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล