วิศวกรรมโยธา

รายละเอียดหลักสูตร

  • หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการวิเคราะห์ การคำนวณและการออกแบบ รวมถึงการควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร สะพาน เขื่อน และระบบสาธารณูปโภค นักศึกษาจะได้รับการปรับพื้นฐาน ทางด้านวิศวกรรม และทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับวิชาชีพเฉพาะด้าน ทางวิศวกรรมโยธา ในสาขาต่อไปนี้ คือ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมการจราจรและขนส่ง วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคนิคและการบริหารงานก่อสร้างในงานวิศวกรรมสมัยใหม่