วิศวกรรมไฟฟ้า

รายละเอียดหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความรู้อย่างสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีมุ่งเน้นให้สามารถสอบผ่านและได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรเป็นประการสำคัญรวมทั้งให้สามารถนำไปใช้ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภาคปฏิบัติมุ่งเน้นให้มีประสบการณ์จริง สามารถปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการได้ทันทีเมื่อจบการศึกษาโดยการส่งเข้าร่วมปฏิบัติงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ ตามโครงการสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือการทำโครงงานนักศึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย นักศึกษาสามารถเลือกเรียน แขนงไฟฟ้ากำลัง แขนงไฟฟ้าสื่อสาร หรือแขนงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตามความสมัครใจ

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25471811101959
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B. Eng. (Electrical Engineering)