หลักสูตรวิชา (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Curriculum / หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อย่อหลักสูตรและสาขาวิชา วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
B.Eng.(Computer Engineering)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จำนวนหน่วยกิต 143 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชามนุตย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์     9 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                         15 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      6 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา       2 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  105 หน่วยกิต
  • วิชาแกนทางวิศวกรรม                        36 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะ                                      69 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
Scroll to Top