หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมยานยนต์)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (2ปี)
1. ชื่อหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
Bachelor of Industrial Technology Program in Automotive Technology

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์)
ชื่อย่อ อส.บ. (เทคโนโลยียานยนต์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Industrial Technology (Automotive Technology)
ชื่อย่อ B.Ind. (Automotive Technology

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ปรัชญา
ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียานยนต์ ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพด้านเทคโนโลยียานยนต์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาทั้งในห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ และส่งนักศึกษาเข้าเรียนรู้ประสบการณ์ จริงจากสถานประกอบการ อีกทั้งมุ่งพัฒนาให้เป็นนักเทคโนโลยีซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในสังคม

วัตถุประสงค์
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียานยนต์ มีดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ได้
2. มีความรู้เฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมไทย
3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ได้
4. มีความรู้ด้านการผลิตและการบริการยานยนต์
5. มีความริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
6. มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบ

6. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีรายวิชาที่สอบคัดเลือก คือ

  1. คณิตศาสตร์
  2. ฟิสิกส์และเคมี
  3. ภาษาอังกฤษ
  4. ความถนัดทางวิศวกรรม

7. ห้องสมุด ใช้ห้องสมุดที่สำนักหอสมุดกลาง ซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อการสอนอื่น ๆ

  1. ตำรา ประมาณ 135,000 เล่ม
  2. วารสาร ประมาณ 600 รายการ

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 80 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 14 หน่วยกิต ประกอบด้วย
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3    หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    3    หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา    8    หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 60 หน่วยกิต ประกอบด้วย
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เบื้องต้น    13    หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา    29    หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา    18    หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รวมทั้งสิ้นต้องเรียนไม่ต่ำกว่า    80    หน่วยกิต

Scroll to Top