หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.) หรือเทียบเท่า

ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
114301    ภาษาอังกฤษ 5    2(1-2)
123101    เคมีทั่วไป    3(3-0)
123102    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3)
124101    ฟิสิกส์ทั่วไป 1    3(3-0)
124103    ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1    1(0-3)
125201    คณิตศาสตร์ 1    3(3-0)
151101    เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3)
151202    กลศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0)
รวม    19(15-11)

ภาคเรียนที่ 2
114302    ภาษาอังกฤษ 6    2(1-2)
124102    ฟิสิกส์ทั่วไป 2    3(3-0)
124104    ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2    1(0-3)
125202    คณิตศาสตร์ 2    3(3-0)
151221    อุณหพลศาสตร์ 1    3(3-0)
151232    กลศาสตร์วัสดุ 1     3(3-0)
151271    วัสดุวิศวกรรม    3(3-0)
151452    ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2    1(0-3)
รวม    22(19-8)

ภาคฤดูร้อน
151299    การฝึกงานวิชาชีพ    0(0-120)
xxxxxx    วิชาเลือกกลุ่มมนุษย์ศาสตร์    3(3-0)
รวม    3(3-120)


ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
125203    คณิตศาสตร์ 3    3(3-0)
151241    กลศาสตร์ของไหล    3(3-0)
151312    กลศาสตร์เครื่องจักรกล    3(3-0)
151324    การถ่ายเทความร้อน    3(3-0)
151334    การออกแบบเครื่องจักรกล 1    3(3-0)
151453    ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3    1(0-3)
151491    โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1    1(0-3)
155101    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม    3(2-3)
รวม    20(17-9)

ภาคเรียนที่ 2
151443    การปรับอากาศ    3(3-0)
151492    โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2    2(0-6)
152381    วิศวกรรมไฟฟ้า 1    3(2-3)
xxxxxx    วิชาเลือกเฉพาะสาขา    3(3-0)
xxxxxx    วิชาเลือกเฉพาะสาขา์    3(3-0)
xxxxxx    วิชาเลือกเสรี    3(3-0)
xxxxxx    วิชาเลือกกลุ่มสังคมศาสตร์    3(3-0)
รวม    20(17-9)

ภาคฤดูร้อน
xxxxxx    วิชาเลือกเสรี    3(3-0)
รวม    3(3-0)

Scroll to Top