อ.สมศักดิ์ ชินวิกกัย


อ.สมศักดิ์ ชินวิกกัย
ชื่อ สมศักดิ์
นามสกุล ชินวิกกัย
ที่อยู่
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : chinvikkai@hotmail.com
ตำแหน่ง

รายวิชา

1. สำรวจ 1 – 2 (Surveying 1 – 2)
2. การประมาณและวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง (Constrution Cost Estimate & Analysis)
3. คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรโยธา (Computer for Civil Engineering)
4. เทคโนโลยีคอนกรีต (Concrete Technology)
5. ปฏิบัติการชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory)
6. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Material Laboratory)
7. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัสท์ (Asphalt Laboratory)
8. วิศวกรรมธรณีวิทยา (Engineering Geology)
9. ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory)

ประสบการณ์ทำงานสายอาชีพด้านวิศวกรรมโยธา
พ.ศ.2534-2538
บริษัท เมตริก จำกัด
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกรโยธา (สย.) แห่งสภาวิศวกร

ประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการการสอน
พ.ศ.2525-2528
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

พ.ศ.2528-2534
อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

พ.ศ.2538-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ป.บัณฑิต (วิศวกรรมเทคนิคธรณี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2541
Grad.Dip (Geotechical Eng.), King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 1998

ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2525
B.Eng. (Civil Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi, 1982

ผลงานทางวิชาการ
คู่มือปฏิบัติการสำรวจ 1

พีรวัฒน์ ปลาเงิน, สมศักดิ์ ชินวิกกัย, 2555. การพัฒนามอร์ต้าผสมน้ำยางใช้เป็นตัวเชื่อมประสานรอยร้าวในคลองส่งน้ำชลประทาน, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 8 22 – 24 ตุลาคม, 2555 พัทยา จ.ชลบุรี

Scroll to Top