เกี่ยวกับภาควิชา (สาขาวิศวกรรมยานยนต์)

ประวัติความเป็นมา
ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ จนได้รับการขนานนามว่า Detroit of Asia ทำให้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรระดับวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยสยามได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรดังกล่าว จึงได้หารือกับสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยและตัวแทนกลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์และโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ ต่างก็มีความเห็นสอดคล้องกันในการร่วมกับผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อรองรับการเจริฐเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง และบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ยังสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้เป็นอย่างดี

ปรัชญา
ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน

ปณิธาน
ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนต์ ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านสาขาวิศวกรรมยานยนต์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยให้นักศึกษาทั้งในห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ และส่งนักศึกษาเข้าเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ อีกทั้งมุ่งพัฒนาให้เป็นวิศวกรซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์
ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ผลิตบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและสภาวิศวกรภายในปี 2562

พันธกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม มีภารกิจผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ที่มีความรู้มีทักษะวิชาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนางานวิชาการและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

วัตถุประสงค์ของภาควิชา
1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน เกี่ยวกับเทคโนโลยี การออกแบบ การผลิต การบริการและงานวิจัยด้านยานยนต์
2. ให้สามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อยู่รอดในสังคมอย่างมีความสุขควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม
3. ตระหนักถึงความเป็นสากลและการให้บริการสู่สากลได้ โดยใช้ภาษาสากลได้อย่างน้อย 1 ภาษา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาอาจารย์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสร้างสรรค์เพื่อให้มีคุณภาพ
5. นำความรู้ทางวิชาชีพและศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
6. มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง และนำองค์ความรู้มาประยุกต์สู่การเรียนการสอนและการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. นำระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและกลไกประกันคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้บริการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ระหว่างกัน
9. พัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีให้ยั่งยืนต่อไป

จุดเด่นของหลักสูตร
นอกจากจะมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะด้าน ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแล้ว ทางภาควิชาฯ ยังตระหนักถึงกรณีที่นักศึกษามีความต้องการทำงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยออกแบบหลักสูตรให้บัณฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนต์สามารถขอใบประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ด้วย และจากการที่ภาควิชาฯ ตระหนักถึงความเป็นสากล ภาควิชาฯ ได้เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมยานยนต์ อีกทั้งได้เสริมทักษะภาษาที่ 3 ได้แก่ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนแก่นักศึกษาของภาควิชายานยนต์ด้วยเช่นกัน
ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ได้ตระหนักถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีพ จึงได้จัดห้องปฏิบัติการแบบเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษาของภาควิชาฯ อีกทั้งได้ส่งนักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการในลักษณะสหกิจศึกษา (Co-Operative Education) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนานพอที่จะได้เรียนรู้ และฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาเป็นการเติมเต็มศักยภาพที่พึ่งประสงค์ของบัณฑิตอย่างแท้จริง

Scroll to Top