เทคโนโลยีและบทความทางวิชาการ (สาขาวิศวกรรมยานยนต์)

1. ภาพรวมการใช้เชื้อเพลิงทดแทนในภาคการขนส่งของประเทศกำลังพัฒนา

สมพร ตันติวงศ์ไพาล
ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม
การเพิ่มขึ้นของปริมาณยานยนต์ในประเทศกำลังพัฒนาส่งผลกระทบกับปัญหาสุขภาพของประชากรในเขต ชุมชน ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณะสุข การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเมือง และความ มั่นคงทางพลังงาน เชื้อเพลิงทดแทนได้แก่ แอลกอฮอล์ กาซธรรมชาติ กาซปิโตรเลียมเหลว และพลังงานไฟฟ้า เริ่มมี บทบาทมากขึ้นและกำลังเป็นที่สนใจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา บทความนี้จะแสดงให้เห็นแรงผลักดันที่ทำให้กลุ่ม ประเทศกำลังพัฒนาหันมาสนใจเชื้อเพลิงทดแทนและการจะนำเชื้อเพลิงทดแทนมาใช้ในเชิงพาณิช

Scroll to Top