โครงการวิจัย

โครงการวิจัย ของอาจารย์

 • หัวข้อโครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
 • หัวข้อโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่
 • แบบยื่นเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม
 • บทความวิจัยและทางวิชาการ

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ของนักศึกษา

 • คู่มือการดำเนินงานทั้งหมดของโครงงานฯ
 • แบบยื่นเสนอหัวข้อโครงงานฯ (QF-17-01)
 • แบบยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงาน
 • ใบขอสอบและใบออกเกรดวิชาโครงงานฯ
 • ใบให้คะแนนวิชาโครงงานฯและใบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • หัวข้อโครงงานฯ ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
  • การออกแบบและสร้างชุดทดสอบกังหันฟรานซิส
  • ปรังปรุงเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก
  • โครงรถพลังงานแสงอาทิตย์
  • ชุดทดลองลักษณะการไหลของของไหล
  • ชุดทดลองไฮดรอลิกส์โดยใช้วาล์วแบบ Manifold
  • การปรับแต่งองศาหัวฉีดโดยใช้น้ำมันพืชผสมกับน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
  • ควบคุมเครื่องจำหน่ายใบลงทะเบียนด้วยคอมพวเตอร์
  • รถยนต์จำลองใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยรีโมต
  • เครื่องกัดขนาดเล็ก
  • สื่อการสอนวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
  • การออกแบบและสร้างตัวถังเพื่อใช้กับรถประหยัดน้ำมัน
  • สื่อการสอนวิชากลศาสตร์เครื่องจักรกล
  • การปรับปรุงเครื่องเจียระไนแนวราบ
  • การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมแขนกลผ่านแสงอินฟาเรต
  • สื่อการสอนวิชาการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรม
  • การออกแบบและสร้างชุดทดสอบกังหันเพลตัน
  • โปรแกรมกราฟฟิกแสดงการทำงานของวงจรนิวแมติกส์
  • อุปกรณ์โครงถัก
  • ชุดสาธิตการลำเลียงควบคุมด้วยโปรแกรม Visual Basic 6
  • ชุดสาธิตหาค่าการนำความร้อนในของเหลว
  • การพัฒนาและสร้างเครื่องทดสอบการยุบตัวของดิน
  • ซ่อมและปรับปรุงเครื่องกลึง
  • โปรแกรมกราฟฟิกจำลองการทำงานของระบบปรับอากาศ
  • ชุดสาธิตการทำงานของกระบอกสูบไร้ก้าน
  • การปรับปรุงออกแบบและสร้างเครื่องขอดเกล็ดปลาทุกชนิด
  • การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของห้องปรับอากาศด้วยคอมพิวเตอร์
  • การควบคุมเครื่องกัด ซี เอ็นซี โดยใช้โปรแกรมไฮเปอร์มิลล์
  • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซี เอ ไอ สำหรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์
  • รถจักรยานพลังงานแสงอาทิตย์
  • เครื่องทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ
  • เตียงป้องกันแผลกดทับ
  • การออกแบบและสร้างรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
  • การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมรถจำลองพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านคลื่นวิทยุ
  • ปรับปรุงเครื่องคืนสภาพสารทำความเย็น R-134a
  • โปรแกรมควบคุมระบบปรับอากาศด้วยอินเวอร์เตอร์
  • เครื่องกายภาพบำบัด
  • ชุดฝึกอบรมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  • การออกแบบและสร้างชุดทดลองการวัดระดับของเหลว
  • การปรับปรุงเครื่องทดสอบแรงบิด
  • ชุดสาฺธิตอุหภูมิตู้อบไฟฟ้าแบบ PID
  • ชุดทดลองสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์
  • ออกแบบและสร้างเครื่องกระเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย
  • การคำณวนภาระการทำความเย็นด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  • การปรับปรุงโครงสร้างรถประดิษฐ์ประหยัดน้ำมัน
  • การสร้างเครื่องทดสอบการยุบตัวของดินแขวนโหลดด้านหน้า
  • เครื่องดูดน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
  • สร้างเครื่องกลั่นเอทิลแอลกอฮอล์
  • การพัฒนาเครื่องตัดชิ้นทดสอบในเบกเกลไลน์
  • การพัฒนาเครื่องขัดโลหะแบบอัตโนมัติ
  • แบบจำลองเครื่องประทับตราระบบนิวแมติกส์
  • การปรับรุงเครื่องทดสอบความล้า
  • เครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบแบบเวน
  • การปรับปรุงรถจักรยานยนต์ประหยัดน้ำมัน
  • เครื่องทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
  • การศึกษาความเป็นไปได้และการปรับปรุงชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ของ PLINT รุ่น DCR 100
  • การปรับปรุงเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
  • การออกแบบสร้างระบบบังคับเลี้ยวและส่งกำลังของรถประดิษฐ์ประหยัดเชื้อเพลิง
  • การออกแบบและสร้างโครงสร้างตัวถังรถประดิษฐ์ประหยัดเชื้อเพลิง
  • การวิเคราะห์ความสึกหรอเมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซล
  • การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์การเกษตรที่ใช้น้ำมันพืชสบู่ดำผสมกับน้ำมันดีเซล
  • การออกแบบและปรับปรุงเครื่องบรรจุน้ำผลไม้อัตโนมัติครั้งที่2
  • ชุดสาธิตอุปกรณ์หยิบจับ
  • การออกแบบและสร้างเครื่องพาสเจอไรส์น้ำผลไม้
  • แผงสาธิตการทำงานของหัวจับสูญญากาศ
  • โปรแกรมคำนาณด้านกลศาสตร์วัสดุสำหรับคานและเสา
  • เครื่องควบคุมการไหลของน้ำโดยใช้คอมพิวเตอร์
  • การออกแบบรถ trackter ด้วยโปรแกรม solid works
  • การออกแบบเครื่องปิดผนึกฝาขวดน้ำดื่ม
  • ปรับปรุงเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังของรถประหยัดเชื้อเพลิงรุ่นที่ 3
  • การออกแบบและสร้างยานยนต์ประดิษฐ์ประหยัดเชื้อเพลิงรุ่นที่ 3
  • การสร้างเครื่องหั่นมันสำปะหลัง
  • การใช้โปรแกม CADและCAM กัดงานด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี
  • เครื่องผสมน้ำอุ่นอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์
  • การใช้โปรแกรม Soild Edge เขียนแบบจำลองรถเครน
  • การสร้างแขนกลจับชิ้นงาน
  • การออกแบบและสร้างเครื่องฉีดผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
  • ศึกษาการนำผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเตอร์จากเมล็ดสบู่ดำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลการเกษตร
  • แบบจำลองเพื่อวัดการกระจายความร้อนในกระบอกสูบของเครื่องยนต์สเตอร์ริง
  • เครื่องอัดสายไฮโดรลิกส์
  • ชุดสาธิตการทำเกียร์อัตโมัติแบบทริปโทรนิก
  • เครื่องปฎิกรณ์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
  • ปรับปรุงการแก้ไขเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็กครั้งที่ 4
  • ชุดสาธิตการรีไซเคิลพลาสติก
  • ชุดลำเลียงเครื่องชุบโลหะ
  • การออกแบบและพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลารุ่นที่ 3
  • ปรับปรุงเครื่องเลื่อยโลหะโดยใช้ระบบนิวแมติกส์ ครั้งที่ 1
  • ปรับปรุงเครื่องทดสอบระบบปรับอากาศ
  • โปรแกรมการคำนวณของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิก
  • เครื่องกำจัดคราบน้ำมัน
  • การออกแบบและสร้างชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
  • การออกแบบเครื่องผสมอาหารสุกร
  • ปรับปรุงการสร้างเครื่องผสมอาหารสุกร
  • รถเก็บลูกกอล์ฟบังคับด้วยคลื่นวิทยุ
  • การปรับปรุงอุโมงค์ลม
  • รถ 4 ล้อขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่
  • การควบคุมการไหลของน้ำและอากาศในโครงงานการปลูกพืชไร้ดินแบบไบโอโปนิก
  • การปรังปรุงชุดทดลองชุดหอระบายความร้อน
  • ชุดสาธิตการเจาะด้วยระบบนิวแมติกส์
  • การคำนวณการถ่ายเทความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ่านหน้าต่างกระจกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • การสร้างเครื่องปั้นปุ๋ยชีวภาพ
  • การศึกษาและออกแบบชุดสาธิตการเคลื่อนที่แบบไจโรสโคป
  • การสร้างเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก
  • การออกแบบและสร้างรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 3 ล้อ
  • รถกอล์ฟไฟฟ้าที่อาศัยการขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่
  • ออกแบบและสร้างเครื่องแปลงสัญญาณภาพเพื่อเข้าเครื่องฉายภาพ
  • ปรับปรุงกังหันน้ำแบบครอสโฟลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
  • การออกแบบและสร้างเครื่องลอกแบบหินประดับด้วยการเจียระไน
  • การออกแบบและสร้างยานยนต์ใช้ในเมือง
  • เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ขนาดเล็ก 2
  • ชุดทดสอบเซนเซอร์ 2
  • โปรแกรมช่วยสอนวิชานิวแมติกส์

โครงการพัฒนาของภาควิชาฯ

 • หัวข้อโครงการของภาควิชาฯ ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
 • หัวข้อโครงการของภาควิชาฯ ที่กำลังดำเนินการอยู่
 • แบบเสนอโครงการของภาควิชาฯ ตามแบบสมศ.
 • การประเมินผลโครงการของภาควิชาฯ ล่าสุด
Scroll to Top