งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  • Experience on Large Underground Pit Construction By Using Singking Caisson Method Click
  • การศึกษาเทคนิคและวิธีการซ่อมแซมโครงสร้างในโรงงาน Click
  • การศึกษาการต้านทานการกัดกร่อนต่อกรดของบล๊อกปูนถนนผสมเถ้าหนักตะกรันลิกไนต์ Click

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top