งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 • Effect of The Secondary Chamber on Rice Husk Combustion in A Swirl Combustor Click
 • การคำนวณการถ่ายเทความร้อนผ่านครีบแผ่นกลมด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์กรณีปลายครีบมีการถ่ายเทความร้อน Click
 • การคำนวณอุณหภูมิและอัตราการถ่ายเทความเทความร้อนของไหลภายในท่อที่มีอุณหภูมิผนังเท่ากันหมดด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์ Click
 • การคำนวณอุณหภูมิและอัตราการถ่ายเทความร้อนของไหลภายในท่อที่มีอุณหภูมิผนังเท่ากันหมดด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์ Click
 • การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการเผาไหม้แกลบในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด Click
 • การใช้ตัวควบคุมกระแสสำหรับคำนวณอุณหภูมิแผงรับแสงอาทิตย์ในโครงข่ายความร้อน Click
 • การคำนวณอุณหภูมิและอัตราการถ่ายเทความร้อนสำหรับตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลสวนทางด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์ Click

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • Analysis and Modellling of an Ozone Generator Using a Phase-Shift PWM Full Bridge Inverter Click
 • Analysis of Two Continuous Control Regions of Conventional Phase Shift and Transition Phase Shift for Induction Heating Inverter Under Click
 • Application of Symbolic and Optimization Toolboxes in Static Voltage Stability Click
 • Design and Construction of a Three Phase of Self-Exited Induction Generator Click
 • High Input Impedance Voltage-Mode Three-Input Single-Output Multifunction Filter Based on Simple CMOS OTAs Click
 • Investigation on the Performance between Standard and High Efficiency Induction Machines operating as Grid Connected Induction Generators Click
 • Low-component-count current-mode Universal Filter based on active-only Lossy and Lossless Integrators Click
 • Practical Load Direction in Static Voltage Stability Study Click
 • เครื่องกำเนิดสัญญาณควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ Click
 • เครื่องควบคุมการผสมและกำหนดปริมาณสีโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ Click
 • การควบคุมกำลังไฟฟ้าของเรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์เต็มบริคจ์ด้วยจำนวนพัลส์ PDM สำหรับงานให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำความถี่สูง Click
 • การสร้างและทดสอบเครื่องให้ความร้อนแห่งเหล็กโดยใช้วิธีการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า Click
 • การออกแบบวงจรขยายกระแสที่สามารถปรับค่าได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ Click
 • ตัวควบคุมพีไอดี พีไอและพีดีโดยใช้วงจรสายพานกระแสรุ่นที่สองที่ถูกควบคุมด้วยกระแส Click
 • วงจรกรองความถี่ไบควอตรูปบบกระแสที่ใช้โอทีเอซีด้วยโครงสร้างของดิฟเฟอเรสชิเอเตอร์ Click
 • วงจรกรองความถี่รูปแบบกระแสหลายอินพุตหนึ่งเอาต์พุตปรับค่าได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ Click
 • วงจรตรวจจับค่าสูงสุดและต่ำสุดหลายอินพุตรูปแบบกระแสชนิดโปรแกรมได้โดยใช้ซีมอส Click

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top