หลักสูตรวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมเครื่องกล )
ชื่อย่อ : วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering ( Mechanical Engineering )
ชื่อย่อ : B.Eng ( Mechanical Engineering )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

4 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
ปัญญาเป็นรัตนของนรชน

วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาผู้มีคุณลักษณะของบัณฑิตต่อไปนี้

 1. ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
 2. ความเป็นเลิศทางวิชาชีพในระดับสากล
 3. ความเป็นเลิศทางคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต
 4. ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลก
 5. ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้อยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 6. ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทุกสถานการณ์
 7. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดวิสัยน์ทัศน์ที่กว้างไกลสามารถชี้นำอย่างสร้างสรรค์ในงานสังคมยุกโลกาภิวัฒน์ได้
 8. ค่านิยมที่ดีต่อการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ
 9. ความสามารถสังเคราะห์ความรู้ให้เป็นหลักการหรือทฤษฎีที่นำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. ความเป็นอิสระทางความคิด
 11. ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ

ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรและปีการศึกษาที่กำหนดใช้หลักสูตรปรับปรุง
ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรเดิมคือปีการศึกษา 2544 และจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงานช่างเชื่อมและ การโลหะ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ สาขาทีทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบ

การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ฯ โดยมีรายวิชาที่สอบคัดเลือก คือ

 1. คณิตศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. ความถนัด

ระบบการศึกษาและการวัดผล
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ และในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ จะมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ในแต่ ละสัปดาห์จะใช้เวลาเรียนเป็นสองเท่าของการศึกษาปกติ การวัดผลตัด 8 เกรด A B+ B C+ C D+ D F

ระยะเวลาการศึกษา
การศึกษาตลอดหลักสูตรจะต้องได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต และใช้เวลาในการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ทั้งนี้นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา และจะสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 7 ภาคการศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
 2. โครงสร้างของหลักสูตร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย
   • หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
    • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
    • กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
    • กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 15 หน่วยกิต
    • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
   • หมวดวิชาเฉพาะสาขา 111 หน่วยกิต
    • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
    • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 29 หน่วยกิต   
    • กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา 52 หน่วยกิต
    • กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต
    • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
   • รวมทั้งสิ้นต้องเรียนไม่ต่ำกว่า 147 หน่วยกิต
 3. หลักเกณฑ์การใช้รหัสในหลักสูตร
  รหัสรายวิชาในหลักสูตรใช้ตัวเลข 6 ตัว ความหมายของตัวเลข 3 ตัวแรก
                111 หมายถึง ภาควิชาสังคมศาสตร์
                112 หมายถึง ภาควิชามนุษยศาสตร์
                113 หมายถึง ภาควิชาภาษาตะวันออก
                114 หมายถึง ภาควิชาภาษาตะวันตก
                120 หมายถึง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
                123 หมายถึง ภาควิชาเคมี
                124 หมายถึง ภาควิชาฟิสิกส์
                125 หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตร์
                137 หมายถึง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                151 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
                152 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
                155 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ความหมายของตัวเลข 3 ตัวหลัง
  เลขรหัสตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปีที่เรียน
  เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา
  เลขรหัสตัวที่ 6 หมายถึง ลำดับรายวิชาในแต่ละกลุ่ม

  ตัวอย่าง 151324 ตัวเลข 151 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลรับผิดชอบในการจัดสอน ตามด้วยเลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 ตามด้วยเลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาความร้อนและพลังงาน ตามด้วยเลข 4 หมายถึง ลำดับวิชาที่ 4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปรับปรุงแก้ไขปี พ.ศ. 2547
รายวิชาในกลุ่มต่างๆ จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต ให้เรียนและเลือกเรียนตามรายวิชาดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี้
111101 จิตวิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
111102 สังคมวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
111104 ทักษะการศึกษา 2 หน่วยกิต
111105 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 2 หน่วยกิต
111106 สันติภาพศึกษา 2 หน่วยกิต
111107 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 หน่วยกิต
130103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี้
112101 อารยธรรม 3 หน่วยกิต
112102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกวิทยา 3 หน่วยกิต
112103 มนุษย์กับวรรณกรรม 2 หน่วยกิต
112104 มนุษย์กับศิลปะ 2 หน่วยกิต
112105 พลศึกษา 1 หน่วยกิต
112106 ไทยศึกษา 3 หน่วยกิต
112107 ศาสนาเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต
112108 การวางแผนชีวิตครอบครัว 2 หน่วยกิต
112109 ดนตรีปฏิบัติ 2 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ จำนวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชา ดังนี้
113101 การใช้ภาษาไทย 1 3 หน่วยกิต
114101 ภาษาอังกฤษ 1 2 หน่วยกิต
114102 ภาษาอังกฤษ 2 2 หน่วยกิต
114201 ภาษาอังกฤษ 3 2 หน่วยกิต
114202 ภาษาอังกฤษ 4 2 หน่วยกิต
114301 ภาษาอังกฤษ 5 2 หน่วยกิต
114302 ภาษาอังกฤษ 6 2 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี้
120101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
126316 สถิติและความน่าจะเป็น 3 หน่วยกิต
137201 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะสาขา จำนวน 111 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาดังนี้
123101 เคมีทั่วไป 3 หน่วยกิต
123102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 หน่วยกิต
124101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 หน่วยกิต
124102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
124103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1 หน่วยกิต
124104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1 หน่วยกิต
125201 คณิตศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
125202 คณิตศาสตร์ 2 3 หน่วยกิต
125203 คณิตศาสตร์ 3 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 29 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาดังนี้
151101 เขียนแบบวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
151201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3 หน่วยกิต
151202 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 2 หน่วยกิต
151211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3 หน่วยกิต
151221 อุณหพลศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
151232 กลศาสตร์วัสดุ 1 3 หน่วยกิต
151241 กลศาสตร์ของไหล 3 หน่วยกิต
151271 วัสดุวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
151301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
155101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานวิศวกรรม 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา จำนวน 52 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาดังนี้
125308 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
151222 อุณหพลศาสตร์ 2 3 หน่วยกิต
151231 เขียนแบบเครื่องกล 3 หน่วยกิต
151312 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 หน่วยกิต
151324 การถ่ายเทความร้อน 3 หน่วยกิต
151333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3 หน่วยกิต
151334 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 3 หน่วยกิต
151335 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 3 หน่วยกิต
151351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1 หน่วยกิต
151352 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด 1 หน่วยกิต
151399 การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1 หน่วยกิต 151425 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง 3 หน่วยกิต
151442 การทำความเย็น 3 หน่วยกิต
151443 การปรับอากาศ 3 หน่วยกิต
151452 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1 หน่วยกิต
151453 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 1 หน่วยกิต
151481 การสั่นสะเทือนทางกล 3 หน่วยกิต
151482 การควบคุมอัตโนมัติ 3 หน่วยกิต
151491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล1 2 หน่วยกิต
151492 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3 หน่วยกิต
152381 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา จำนวน 9 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
151323 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 3 หน่วยกิต
151426 กระบวนการเผาไหม้ 3 หน่วยกิต
151427 วิศวกรรมไอน้ำ 3 หน่วยกิต
151428 พลังงานธรรมชาติ 3 หน่วยกิต
151429 การจัดการพลังงาน 3 หน่วยกิต
151436 กลศาสตร์วัสดุ 2 3 หน่วยกิต
151437 ระเบียบวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 หน่วยกิต
151444 เครื่องจักรกลของไหล 3 หน่วยกิต
151445 อากาศพลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
151461 เทคโนโลยียานยนต์ 1 3 หน่วยกิต
151462 เทคโนโลยียานยนต์ 2 3 หน่วยกิต
151463 วิศวกรรมยานยนต์ 3 หน่วยกิต
151464 เครื่องจักรกลก่อสร้าง 3 หน่วยกิต
151465 กังหันแก๊ส 3 หน่วยกิต
151466 การหล่อลื่น 3 หน่วยกิต
151472 กรรมวิธีการผลิต 3 หน่วยกิต
151473 การควบคุมคุณภาพ 3 หน่วยกิต
151474 เทคโนโลยีซีเอ็นซี 3 หน่วยกิต
151475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3 หน่วยกิต
151476 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง 3 หน่วยกิต
151477 การบริหารงานทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
151478 ระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคารขนาดใหญ่ 3 หน่วยกิต
151483 การวัดทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
151484 ไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์ 3 หน่วยกิต
151485 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 3 หน่วยกิต
151493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 หน่วยกิต
151495 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 6 หน่วยกิต
152382 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 3 หน่วยกิต

สำหรับกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา ได้จัดแบ่งรายวิชาออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้
1. กลุ่มวิชากลศาสตร์ของแข็งประยุกต์และการผลิต
151436 กลศาสตร์วัสดุ 2
151437 ระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
151472 กรรมวิธีการผลิต
151473 การควบคุมคุณภาพ
151474 เทคโนโลยีซีเอ็นซี
151475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
151476 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง
151478 ระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคารขนาดใหญ่
151496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
151495 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

2. กลุ่มวิชาความร้อน ของไหลประยุกต์และพลังงาน
151323 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
151426 กระบวนการเผาไหม้
151427 วิศวกรรมไอน้ำ
151428 พลังงานธรรมชาติ
151429 การจัดการพลังงาน
151444 เครื่องจักรกลของไหล
151445 อากาศพลศาสตร์
151465 กังหันแก๊ส
151493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
151495 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

3. กลุ่มวิชายานยนต์
151461 เทคโนโลยียานยนต์ 1
151462 เทคโนโลยียานยนต์ 2
151463 วิศวกรรมยานยนต์
151464 เครื่องจักรกลก่อสร้าง
151465 กังหันแก๊ส
151466 การหล่อลื่น
151476 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง
151493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
151495 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

4. กลุ่มวิชาการออกแบบและควบคุมอัตโนมัติ
151437 ระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
151475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
151478 ระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคารขนาดใหญ่
151483 การวัดทางวิศวกรรม
151484 ไฮโดรลิกส์และนิวแมติกส์
151485 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
151493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
151495 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม ยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการเรียนในหลักสูตรสำหรับหลักสูตร วศ.บ. เครื่องกล
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามแผนการเรียนดังนี้
แผน ก. ทำโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
แผน ข. สหกิจศึกษา
การเลือกแผน ข. ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องสหกิจศึกษา
สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ข.
ให้เรียนวิชา 151495 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 6 หน่วยกิต
โดยแทนรายวิชาต่อไปนี้
151399 การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1 หน่วยกิต
151491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 2 หน่วยกิต
151492 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3 หน่วยกิต

รายวิชาที่ยกเว้นให้แก่นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า โดยมีราย
วิชาที่ยกเว้นไม่ต้องเรียนได้ทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 32 หน่วยกิต ทั้งนี้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา
ดังมีรายวิชาที่ยกเว้นดังต่อไปนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ยกเว้นไม่ต้องเรียนจำนวน 17 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ยกเว้นไม่ต้องเรียนจำนวน 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ยกเว้นไม่ต้องเรียนจำนวน 11 หน่วยกิต
113101 การใช้ภาษาไทย 1 3 หน่วยกิต
114101 ภาษาอังกฤษ 1 2 หน่วยกิต
114102 ภาษาอังกฤษ 2 2 หน่วยกิต
114201 ภาษาอังกฤษ 3 2 หน่วยกิต
114202 ภาษาอังกฤษ 4 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ยกเว้นไม่ต้องเรียนจำนวน 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะสาขา ยกเว้นไม่ต้องเรียนจำนวน 12 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นไม่ต้องเรียน จำนวน 2 หน่วยกิต ดังนี้
151202 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา ยกเว้นไม่ต้องเรียน จำนวน 1 หน่วยกิต ดังนี้
151352 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด 1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา ยกเว้นไม่ต้องเรียน จำนวน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ยกเว้นไม่ต้องเรียนจำนวน 3 หน่วยกิต

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top