เกี่ยวกับ กว.

เกณฑ์สำหรับการพิจารณาขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 • นักศึกษาปีการศึกษาก่อนหน้านั้น- 2545
 • นักศึกษาปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป

เกณฑ์พิจารณาถึงปีการศึกษา 2545
รายวิชาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิชาลำดับที่ 1
Internal Combustion Engine and/or Thermodynamics and/or Combustion and/or Aerothermodynamics

วิชาลำดับที่ 2
Power Plant Engineering and/or Power for Agriculture System and/or Thermal System Design and/or Agricultural System Engineering and/or Heat Transfer and/or Aircraft Power Plant and/or Heat & Mass Transfer

วิชาลำดับที่ 3
Mechanical Design and/or Aircraft Design and/or Fracture Mechanics and/or Mechanical of Solids and/or Aircraft Structures and/or Agricultural Machinery Design and/or Design of Machine Elements

วิชาลำดับที่ 4
Fluid Mechanics and/or Aerodynamics and/or Refrigeration and/or Airconditioning and/or Freezing Preservation

วิชาลำดับที่ 5
Mechanic of Machinery and/or Engineering Dynamics and/or Mechanic of Flight and/or Theory of Machines and/or Theory of Agriculture Machines

วิชาลำดับที่ 6
Automotive Engineering and/or Agricultural Tractors Engineering and/or Gas Turbine and/or Turbo Machinery and/or Fluid Machinery and/or Fans, Pumps and Compressors and/or Air Pollution and/or Air Craft Propulsion

วิชาลำดับที่ 7
Physical Metallurgy and/or Engineering Materials and/or Materials Science

วิชาลำดับที่ 8
Mechanical Vibration and/or Automotive Control and/or Hydraulic and/or Pneumatic Control and/or Automotive & Flight Control System and/or Measurements and Instrumentation and/or Vibration & Noise Control

วิชาลำดับที่ 9
Electrical Engineering and/or Engineering or Industrial Management and/or Information Technology and/or Others Approval Electives
โดยมีเกณฑ์ปฏิบัติดังนี้
ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตั้งแต่ 15 กพ. 2545 เป็นต้นมา ซึ่งสภาวิศวกรออกประกาศใช้เกณฑ์ใหม่ดังนี้
ก.) คุณวุฒิ วศ.บ. (คุณวุฒิตรง)

 1. ลำดับที่ 1 – 4 ได้ไม่น้อยกว่า 18 และ ลำดับที่ 1 – 9 ได้ไม่น้อยกว่า 39 ได้สิทธิเข้า อบรม / สอบ ความพร้อมในการประกอบ วิชาชีพ ผ่าน 60 % ทั้ง 5 วิชา ได้ ใบอนุญาตภาคีวิศวกร
 2. ลำดับที่ 1 – 4 ได้ไม่น้อยกว่า 12 และ ลำดับที่ 1 – 9 ได้ไม่น้อยกว่า 27 ต้องสอบวิชาเฉพาะทาง ของแต่ละสาขา ต้องผ่าน 60 %
  ก่อนได้สิทธิเข้า อบรม / สอบ ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ผ่าน 60 % ทั้ง 5 วิชา ได้ ใบอนุญาตภาคีวิศวกร
 3. ลำดับที่ 1 – 4 ได้ไม่น้อยกว่า 12 และ ลำดับที่ 1 – 9 ได้ไม่น้อยกว่า 21 ต้องสอบวิชาเฉพาะทาง และวิชาพื้นฐาน ของแต่ละสาขา ต้องผ่าน 60 % ก่อนได้สิทธิเข้า อบรม / สอบ ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ผ่าน 60 % ทั้ง 5 วิชา ได้ ใบอนุญาตภาคีวิศวกร
 4. ลำดับที่ 1 – 4 ได้น้อยกว่า 12 หรือ ลำดับที่ 1 – 9 ได้น้อยกว่า 21 ขาดคุณสมบัติ จะถูกปฏิเสธ

ข.) ปริญญาเทียบ (คุณวุฒิเทียบ) ต้องพิจารณาตามเงื่อนไข ท้ายตารางเทียบรายวิชาของแต่ละหลักสูตรเป็นสำคัญ โดยทั่วไปพอสรุปได้ดังนี้

 1. ลำดับที่ 1 – 4 ได้ไม่น้อยกว่า 12 และ ลำดับที่ 1 – 9 ได้ไม่น้อยกว่า 27 ต้องสอบวิชาเฉพาะทาง ของแต่ละสาขา ต้องผ่าน 60 %
  ก่อนได้สิทธิเข้า อบรม / สอบ ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ผ่าน 60 % ทั้ง 5 วิชา ได้ ใบอนุญาตภาคีวิศวกร
 2. ลำดับที่ 1 – 4 ได้ไม่น้อยกว่า 12 และ ลำดับที่ 1 – 9 ได้ไม่น้อยกว่า 21 ต้องสอบวิชาเฉพาะทาง และวิชาพื้นฐาน ของแต่ละสาขา ต้องผ่าน 60 % ก่อนได้สิทธิเข้า อบรม / สอบ ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพผ่าน 60 % ทั้ง 5 วิชา ได้ ใบอนุญาตภาคีวิศวกร
 3. ลำดับที่ 1 – 4 ได้น้อยกว่า 12 หรือ ลำดับที่ 1 – 9 ได้น้อยกว่า 21 ขาดคุณสมบัติ จะถูกปฏิเสธ
 4. ผู้เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา หน่วยกิตตามข้อ 1. ก็ต้องสอบวิชาเฉพาะทาง และวิชาพื้นฐาน ของแต่ละสาขา ต้องผ่าน 60 % ก่อนได้สิทธิเข้า อบรม / สอบ ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ผ่าน 60 % ทั้ง 5 วิชา ได้ ใบอนุญาตภาคีวิศวกร
  ตาม มติเดิม ของ ก.ว. 9/2542
 5. ผู้ที่เข้าเรียนปี 2541 และ 2542 บางหลักสูตรดำเนินการตาม มติ ก.ว. เดิมที่ให้สิทธิไว้ ต้องสอบถามจากสำนักงานสภาฯ
  เกณฑ์พิจารณาปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป

พระราชบัญญัติและระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยรายวิชาและเนื้อหาวิชา

 1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค เนื้อหาของกลุ่มวิชา Vector algebra in
   three dimensions ; limit, continuity, differentiation and integration of reai-valued and vector valued functions
   of a real variable and their applications; techniques of integration; introduction to line integrals; improper
   integrals. Applications of derivative; indeterminate forms; introduction to differential equations and their
   applications; mathematical induction; sequences and series of numbers; Taylor serir expansions of
   elementary functions; numerical integration; polar coordinates; calculus of real-valued functions of two
   variables. Lines; planes; and surfaces in three-dimensional space; calculus of real-valued functions of several
   variables and its applications.
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค เนื้อหาของกลุ่มวิชา Mechanics of particles
   and rigid bodies; properties of matter; fluid mechanics; heat; vibrations and wanes; elements of
   electromagnetism. A.C. circuits; fundamental electronics; optics; modern physics.
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค เนื้อหาของกลุ่มวิชา Stoichiometry and basis
   of the atomic theory; properties of gas, liquid, solid and solution; chemical equilibrium; ionic equilibrijum;
   chemical kinetec; electronic structures of atoms; chemical bonds; periodic properties; representative
   elements; nonmetal and transition metals.
 2. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  2.1 Engineering Drawing
  2.2 Engineering Mechanics
  2.3 Engineering Materials
  2.4 Computer Programming
  2.5 Thermodynamics 1
  2.6 Fluid Mechanics 1
  2.7 Mechanics of Materials
  2.8 Manufacturing Processes
  ทั้งนี้ต้องมีรายวิชาที่ 1 ถึง 4 ครบทุกรายวิชา และวิชาที่ 5 ถึง 8 อีกไม่น้อยกว่า 2 วิชา ซึ่งรวมแล้วต้อง มีวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และต้องไม่น้อยกว่า 6 วิชา โดยวิชาที่จะนำมา นับหน่วยกิตนั้นต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า C
 3. วิชาพื้นฐานวิศวกรรมหลักเฉพาะที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  3.1 Mechanics of Machinery/Dynamics of Machines/Ship Dynamics/Dynamics of Vehicles/Mechanics
  of Flight/Theory of Machines/Theory of Agricultural Machines
  3.2 Machine Design/Mechanical Design/Ship Design/Aircraft Design/Agricultural Machinery Design
  3.3 Automotic Control/ Digital Control/ Automotive Control/ Fluid Power Control
  3.4 Mechanical Vibration/ Vibration Control
  3.5 Internal Combustion Engines/ Combustion
  3.6 Air Conditionning/ Refrigeration/ Freezing and Cold Storage
  3.7 Heat Transfer/ Heat and Mass Transfer/ Thermal System Design
  3.8 Power Plant Engineering/ Ship Propulsion and Engines/ Aircraft Power Plant/ Power for
  Agricultural Systems
  ทั้งนี้ ต้องมีการเรียนและผ่านไม่น้อยกว่า 4 กลุ่มวิชา วิชาในกลุ่มที่ 1 ถึง 8 จะนับให้เพียงกลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น ซึ่งเมื่อรวมแล้วต้องมีวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลักเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องไม่น้อยกว่า 4 วิชา โดยวิชาที่จะนำมานับหน่วยกิตนั้น ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า C

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top