โครงงานนักศึกษา

โครงงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมของนักศึกษา เพื่อฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการค้นคว้า การออกแบบ สร้างอุปกรณ์ หรือระบบ พร้อมทั้งทดสอบ รวมถึงการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อโครงงาน รหัสโครงงาน ดาวน์โหลด
     
     
     
     
     

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อโครงงาน รหัสโครงงาน ดาวน์โหลด
     
     
     
     
     

SiamRobotics  link มาที่ http://robotics.siam.edu

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top