การประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ และจากมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ผศ.จิรนาถ บุญคง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่…

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018

แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม