การประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ และจากมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ผศ.จิรนาถ บุญคง

https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2090222117910889

แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Scroll to Top