การดูงานสวนเกษตรอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่: “การออกแบบและสร้างระบบบริหารจัดการสวนเกษตรอัจฉริยะ” รุ่นที่ 2 จัดศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ระบบบริหารจัดการสวนเกษตรของคูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566