ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัฒน์ บุญเป็ง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 48 คน