ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2566

ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 8 ชั้น 2