ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย

มหาวิทยาลัยสยาม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย เพื่อร่วมมือกันออกแบบหลักสูตร ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการผลิตบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีสมรรถสูงตรงกับความตัองการของภาคอุตสาหกรรมในระดับ Industrial Grade ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567