บันทึกความร่วมกับทางวิชาการ ร่วมกับ สมาคมสมองกลฝังตัวของไทย (TESA)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ สมาคมสมองกลฝังตัวของไทย (TESA) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตร อสบ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งความร่วมมือด้านบริการวิชาการ เป็นต้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567