คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด บริษัทในเครือ BAFS Group ผู้ผลิตรถเติมน้ำมันอากาศยาน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าหารือกับผู้บริหาร บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด บริษัทในเครือ BAFS Group ผู้ผลิตรถเติมน้ำมันอากาศยาน ในการร่วมดำเนินโครงการ CWIE+EEC Model Type A และหารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เช่น การร่วมกันพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงสำหรับใช้งานในท่าอากาศยาน เป็นต้น