การจัดการความรู้

Jun
22

อบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายใน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นการทบทวนเกณฑ์การประเมินและสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีแนวปฏบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 12 ชั้น 5 โดยวิทยากรคือ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรกลางของสกอ. เป็นผู้อบรม ซึ่งมีผู้ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมทั้งสิ้น 83 คน  

DETAIL

  • 177
  • 5,445
  • 6,896

แผนที่

ติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ตั้ง อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 02-457-0068 ต่อ 5244

โทรสาร 02-457-0068 ต่อ 5244, 02-457-3982

E-mail : eng@siam.edu

TOP