คณะวิศวกรรมศาสตร์

นโยบายหลัก

นโยบายหลัก ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลกระทบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยด้วยโดยตรง เพราะฉะนั้นก่อนการวางนโยบายพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงต้องศึกษาปัจจัยของการวางกรอบนโยบายก่อน โดยพบว่าปัจจัยภายนอกอันดับแรกที่มีผลกระทบอย่างชัดเจนก็คือ สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) ที่มีสมาชิก 10 ประเทศ กำลังรวมกลุ่มกันกลายเป็นชุมชนอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ภายใต้นโยบาย ASEAN Open Sky จะส่งผลให้การหางานทำของบัณฑิตที่จบใหม่นั้นสามารถทำได้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกได้ง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องขอใบอนุญาตการทำงาน ในประเด็นนี้ทำให้โอกาสในการหางานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว้างมากขึ้นเพราะจากผลการสำรวจแรงงานที่ขาดแคลนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่าแรงงานด้านวิชาชีพทางเทคนิคทั้งหมดยังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก และวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ก็เป็นสากลอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเป็นโอกาสให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตให้สามารถทำงานได้ทุกแห่งทั่วโลก และเพื่อเปิดโอกาสให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปได้จริง คณะฯจะต้องแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบบูรณาการกับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น โดยการแสวงหากลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจในการร่วมจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร และบัณฑิต และโครงการศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รวมถึงเพิ่มประสบการณ์ของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนา คณะฯได้เพิ่มโครงการที่จะให้การบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอีกด้วย วัตถุประสงค์ พัฒนาหลักสูตรผลิตวิศวกรที่สามารถทำงานได้ทั่วโลก บัณฑิตของคณะฯจะต้องสามารถทำงานร่วมกับคนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันได้ และจะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานทางวิศวกรรมได้ โดยจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาร่วมด้วย เพื่อที่จะได้ทำการฝึกฝนภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน พัฒนาบุคลากรของคณฯ ให้มีความสามารถในระดับผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ ทำให้สามารถบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาได้ แสวงหาความร่วมมือในรูปแบบบูรณาการกับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น โดยการแสวงหากลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจในโครงการร่วมพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร และบัณฑิต และเพื่อเพิ่มความเข้าใจในความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา […]

By wordpress-helper | เกี่ยวกับคณะ
DETAIL

โครงงานนักศึกษา

โครงงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมของนักศึกษา เพื่อฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการค้นคว้า การออกแบบ สร้างอุปกรณ์ หรือระบบ พร้อมทั้งทดสอบ รวมถึงการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชื่อโครงงาน รหัสโครงงาน ดาวน์โหลด                               สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชื่อโครงงาน รหัสโครงงาน ดาวน์โหลด                               SiamRobotics  link มาที่ http://robotics.siam.edu

DETAIL

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Experience on Large Underground Pit Construction By Using Singking Caisson Method Click การศึกษาเทคนิคและวิธีการซ่อมแซมโครงสร้างในโรงงาน Click การศึกษาการต้านทานการกัดกร่อนต่อกรดของบล๊อกปูนถนนผสมเถ้าหนักตะกรันลิกไนต์ Click

DETAIL

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลระหว่างรถยนต์โดยคำนึงถึงระยะทางและความเร็ว Click

DETAIL

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Effect of The Secondary Chamber on Rice Husk Combustion in A Swirl Combustor Click การคำนวณการถ่ายเทความร้อนผ่านครีบแผ่นกลมด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์กรณีปลายครีบมีการถ่ายเทความร้อน Click การคำนวณอุณหภูมิและอัตราการถ่ายเทความเทความร้อนของไหลภายในท่อที่มีอุณหภูมิผนังเท่ากันหมดด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์ Click การคำนวณอุณหภูมิและอัตราการถ่ายเทความร้อนของไหลภายในท่อที่มีอุณหภูมิผนังเท่ากันหมดด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์ Click การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการเผาไหม้แกลบในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด Click การใช้ตัวควบคุมกระแสสำหรับคำนวณอุณหภูมิแผงรับแสงอาทิตย์ในโครงข่ายความร้อน Click การคำนวณอุณหภูมิและอัตราการถ่ายเทความร้อนสำหรับตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลสวนทางด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์ Click งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Analysis and Modellling of an Ozone Generator Using a Phase-Shift PWM Full Bridge Inverter Click Analysis of Two Continuous Control Regions of Conventional Phase Shift and […]

DETAIL