คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงงานนักศึกษา

โครงงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมของนักศึกษา เพื่อฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการค้นคว้า การออกแบบ สร้างอุปกรณ์ หรือระบบ พร้อมทั้งทดสอบ รวมถึงการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชื่อโครงงาน รหัสโครงงาน ดาวน์โหลด                               สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชื่อโครงงาน รหัสโครงงาน …

โครงงานนักศึกษา Read More »

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Experience on Large Underground Pit Construction By Using Singking Caisson Method Click การศึกษาเทคนิคและวิธีการซ่อมแซมโครงสร้างในโรงงาน Click การศึกษาการต้านทานการกัดกร่อนต่อกรดของบล๊อกปูนถนนผสมเถ้าหนักตะกรันลิกไนต์ Click

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลระหว่างรถยนต์โดยคำนึงถึงระยะทางและความเร็ว Click

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Effect of The Secondary Chamber on Rice Husk Combustion in A Swirl Combustor Click การคำนวณการถ่ายเทความร้อนผ่านครีบแผ่นกลมด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์กรณีปลายครีบมีการถ่ายเทความร้อน Click การคำนวณอุณหภูมิและอัตราการถ่ายเทความเทความร้อนของไหลภายในท่อที่มีอุณหภูมิผนังเท่ากันหมดด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์ Click การคำนวณอุณหภูมิและอัตราการถ่ายเทความร้อนของไหลภายในท่อที่มีอุณหภูมิผนังเท่ากันหมดด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์ Click การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการเผาไหม้แกลบในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด Click การใช้ตัวควบคุมกระแสสำหรับคำนวณอุณหภูมิแผงรับแสงอาทิตย์ในโครงข่ายความร้อน Click การคำนวณอุณหภูมิและอัตราการถ่ายเทความร้อนสำหรับตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลสวนทางด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์ Click งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Analysis …

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Read More »

Scroll to Top