สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สารบัญ

สารบัญ การศึกษา,แหล่งข่าวสาร,สุขภาพการศึกษา 1.สถาบันอุดมศึกษา 2.สถาบันการศึกษาต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษาได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยของรัฐ 2.มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลมหาวิทยาลัยAITมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชธานีมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นมหาวิทยาลัยเจ้าพระยามหาวิทยาลัยภาคกลางมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย บันฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยเกริกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   สถาบันการศึกษาต่างประเทศCandaSt. Stephen’s UniversityThe University of Western Ontario USA.Christian Brothers UniversityColorado State UniversityConcord CollegeHartwick College Illinois State UniversityIndiana UniversityOhio UniversityOregon State UniversityLouisiana State University Medical CenterOklahoma State UniversitySt. Olaf CollegeTexas A & M […]

By admin | สารบัญ
DETAIL

เกี่ยวกับ กว.

เกณฑ์สำหรับการพิจารณาขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษาปีการศึกษาก่อนหน้านั้น- 2545 นักศึกษาปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป เกณฑ์พิจารณาถึงปีการศึกษา 2545รายวิชาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวิชาลำดับที่ 1Internal Combustion Engine and/or Thermodynamics and/or Combustion and/or Aerothermodynamics วิชาลำดับที่ 2 Power Plant Engineering and/or Power for Agriculture System and/or Thermal System Design and/or Agricultural System Engineering and/or Heat Transfer and/or Aircraft Power Plant and/or Heat & Mass Transfer วิชาลำดับที่ 3Mechanical Design and/or Aircraft Design […]

DETAIL

หลักสูตรวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering ชื่อปริญญาชื่อภาษาไทยชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมเครื่องกล )ชื่อย่อ : วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)ชื่อภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering ( Mechanical Engineering )ชื่อย่อ : B.Eng ( Mechanical Engineering ) หน่วยงานที่รับผิดชอบภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 4 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรัชญา ปัญญาเป็นรัตนของนรชน วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้มีคุณลักษณะของบัณฑิตต่อไปนี้ ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ความเป็นเลิศทางวิชาชีพในระดับสากล ความเป็นเลิศทางคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลก ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้อยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทุกสถานการณ์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดวิสัยน์ทัศน์ที่กว้างไกลสามารถชี้นำอย่างสร้างสรรค์ในงานสังคมยุกโลกาภิวัฒน์ได้ ค่านิยมที่ดีต่อการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ ความสามารถสังเคราะห์ความรู้ให้เป็นหลักการหรือทฤษฎีที่นำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระทางความคิด ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรและปีการศึกษาที่กำหนดใช้หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรเดิมคือปีการศึกษา […]

DETAIL