สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สารบัญ

สารบัญ การศึกษา,แหล่งข่าวสาร,สุขภาพการศึกษา 1.สถาบันอุดมศึกษา 2.สถาบันการศึกษาต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษาได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยของรัฐ 2.มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลมหาวิทยาลัยAITมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชธานีมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นมหาวิทยาลัยเจ้าพระยามหาวิทยาลัยภาคกลางมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย บันฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยเกริกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   สถาบันการศึกษาต่างประเทศCandaSt. Stephen’s UniversityThe University of Western Ontario …

สารบัญ Read More »

เกี่ยวกับ กว.

เกณฑ์สำหรับการพิจารณาขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษาปีการศึกษาก่อนหน้านั้น- 2545 นักศึกษาปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป เกณฑ์พิจารณาถึงปีการศึกษา 2545รายวิชาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวิชาลำดับที่ 1Internal Combustion Engine and/or Thermodynamics and/or Combustion and/or Aerothermodynamics วิชาลำดับที่ 2 Power Plant Engineering and/or Power for Agriculture System and/or …

เกี่ยวกับ กว. Read More »

หลักสูตรวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering ชื่อปริญญาชื่อภาษาไทยชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมเครื่องกล )ชื่อย่อ : วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)ชื่อภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering ( Mechanical Engineering )ชื่อย่อ …

หลักสูตรวิชา Read More »

Scroll to Top