โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ในสังกัดคณะวิชา

โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ในสังกัดคณะวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ในสังกัดคณะวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ในสังกัดคณะวิชา…

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018

แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม