ประวัติ-คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งและเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลากว่า 22 ปี สรุปเหตุการณ์ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ดังนี้

 • พ.ศ. 2529 ภาควิศวกรรมเครื่องกลเริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 4 ปี (วศ.บ.) เป็นสถาบันเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้
 • พ.ศ. 2530 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • พ.ศ. 2535 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี
 • ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 2 ปี
 • พ.ศ. 2536 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตร 4 ปี
 • ปีการศึกษา 2541 ตั้งศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อตอบสนองและรองรับงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานและภาคอุตสาหกรรม
 • ปีการศึกษา 2543 จัดตั้งห้องวิจัยและปฏิบัติวิศวกรรมหุ่นยนต์ ที่อาคารปฏิบัติการปฏิบัติการวิศกรรมเครื่องกล (SHOP)
 • ปีการศึกษา 2544 จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • พ.ศ. 2548 ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตร 2 ปี
 • พ.ศ. 2549 จัดตั้งวิศวกรรมการพิมพ์เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ หลักสูตร 2 ปี ในปีการศึกษา 2550
 • พ.ศ. 2553 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
Scroll to Top