ศึกษาดูงานระบบ SCADA System, 230 kV Underground Tunnel และ Power Distibution System ณ การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และทีมวิศวกรจาก BEA ประเทศภูฏานในการศึกษาดูงานระบบ SCADA System, 230 kV Underground Tunnel และ Power Distibution System ณ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อย่างมาก

https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2264451397154626

เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน ณ การไฟฟ้านครหลวง

Scroll to Top