แผนการศึกษาหลักสูตร 3 ปี

แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.) หรือเทียบเท่า

ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
123101    เคมีทั่วไป    3(3-0)
123102    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3)
124101    ฟิสิกส์ทั่วไป 1    3(3-0)
124103    ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1    1(0-3)
125201    คณิตศาสตร์ 1    3(3-0)
151101    เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3)
151202    กลศาสตร์วิศวกรรม 1    3(3-0)
รวม    17(14-9)

ภาคเรียนที่ 2
124102    ฟิสิกส์ทั่วไป 2    3(3-0)
124104    ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2    1(0-3)
125202    คณิตศาสตร์ 2    3(3-0)
151211    กลศาสตร์วิศวกรรม 2    3(3-0)
151221    อุณหพลศาสตร์ 1    3(3-0)
151271    วัสดุวิศวกรรม    3(3-0)
รวม    19(18-3)


ภาคฤดูร้อน
151231    เขียนแบบเครื่องกล     3(2-3)
xxxxxx    วิชาเลือกกลุ่มมนุษย์ศาสตร์    3(3-0)
รวม    6(5-3)


ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
114201    ภาษาอังกฤษ 5    2(1-2)
125203    คณิตศาสตร์ 3    3(3-0)
151222    อุณหพลศาสตร์ 2    3(3-0)
151241    กลศาสตร์ของไหล    3(3-0)
152381    วิศวกรรมไฟฟ้า 1    3(2-3)
155101    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม    3(2-3)
รวม    17(14-8)

ภาคเรียนที่ 2
114302    ภาษาอังกฤษ 6    2(1-2)
125301    คณิตศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0)
151312    กลศาสตร์เครื่องจักรกล    3(3-0)
151301    เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0)
151324    การถ่ายเทความร้อน    3(3-0)
151351    ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1    1(0-3)
xxxxxx    วิชาเลือกกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    3(3-0)
รวม    18(16-5)


ภาคฤดูร้อน
151399    ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม    1(0-200)
รวม    1(0-200)


ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
151334    การออกแบบเครื่องจักรกล 1    3(3-0)
151333    ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    3(2-3)
151442    การทำความเย็น    3(3-0)
151452    ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2    1(0-3)
151481    การสั่นสะเทือนทางกล    3(3-0)
151482    การควบคุมอัตโนมัติ    3(3-0)
151491    โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1    2(0-6)
รวม    18(14-12)

ภาคเรียนที่ 2
151335    การออกแบบเครื่องจักรกล 2    3(3-0)
151425    วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง    3(3-0)
151443    การปรับอากาศ    3(3-0)
151453    ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3    1(0-3)
151492    โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2    3(0-9)
xxxxxx    วิชาเลือกเสรี    3(3-0)
xxxxxx    วิชาเลือกกลุ่มสังคมศาสตร์    3(3-0)
รวม    19(15-12)

หมายเหตุ สำหรับแผนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการลงสหกิจศึกษาสามารถนำมาทดแทน วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 และ 2 กับวิชาการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องลงปฎิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 3 เดือนในภาคเรียนที่เหมาะสมไม่กระทบ ต่อการเรียนการสอน

Scroll to Top