วิศวกรรมยานยนต์

รายละเอียดหลักสูตร

  • หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  • หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ จนได้รับการขนานนามว่า Detroit of Asia ทำให้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยสยามได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าว จึงได้หารือกับสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยและตัวแทนกลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์และโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ ต่างก็มีความเห็นสอดคล้องกันในการร่วมกันผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง และบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ยังสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบวิชาชีพส่วนตัวได้เป็นอย่างดี