การรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

30 กรกฎาคม 2562 การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากสภาวิศวกร: ผศ. ชายชาญ โพธิสาร, รศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร, ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ และคุณโชติกา ทยากรโกสิน และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนในการผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่ดีมีคุณภาพให้กับประเทศชาติไปต่อ

การรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

#วิศวะไฟฟ้ามอสยาม  /  #siamuniversity

Scroll to Top