โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน นครปฐม

มอบวัสดุสำหรับทำขาเทียม ณ โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลดอนตูม นครปฐม

อ.ขวัญชัย กังเจริญ อ.ประมวล หวังเกษม

โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน นครปฐมวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  อาจารย์ประมวล หวังเกษม อาจารย์ขวัญชัย กังเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นตัวแทนส่งมอบฝากระป๋องน้ำอัดลม ถุงน่อง และลูกแม๊ก ที่ใช้งานแล้วให้กับ โรงงานทำขาเทียม โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม เพื่อนำไปใช้ในการทำขาเทียม โดยเปิดช่องทางบริจาคเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 8 ชั้น 1

รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ไปยังท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา โดยมีแนวทางการดำเนินงาน คือ ให้ชุมชนคัดเลือกคนพิการขาขาดที่ร่างกายแข็งแรง สมองดี แห่งละ 2-3 คน มาฝึกอบรมทำขาเทียมที่มูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อให้ช่างที่ได้รับการอบรมสามารถทำขาเทียมที่ดีและมีคุณภาพได้และสามารถกลับไปช่วยเหลือผู้พิการอื่นๆ ในชุมชนของตนได้ ปัจจุบันนี้มูลนิธิขาเทียมฯ ได้จัดตั้งโรงงานทำขาเทียมร่วมกับชุมชนและโรงพยาบาลชุมชนไปแล้ว 30 แห่ง โดยสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้แก่โรงงานทำขาเทียม โดยไม่คิดมูลค่า

โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ให้บริการทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เน้นการให้บริการไม่หวังเงินบริจาค ผู้คนที่มาใช้บริการมีจำนวนมาก บุคลากรมีน้อยและต้องทำงานอย่างเข้มแข็ง เสียสละ อย่างมาก เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้ยากไร้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:

 

มอบวัสดุสำหรับทำขาเทียม ณ โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลดอนตูม นครปฐม

Scroll to Top